Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ SPOŁECZNYCH NA OSOBY UPOŚLEDZONE CZ. II

Oba przykłady odnoszą się do subiektywnych konsekwencji przypisania stigmy osobie upośledzonej umysłowo. Ale nie tylko o takich skutkach oddziaływań społecznych na osoby upośledzone można mówić. E. Zigler (1968) był chyba pierwszym badaczem tej problematyki, który nadał jej odpowiednią rangę, a proponowane przez niego ujęcie teoretyczne wywarło duży wpływ na dalsze badania z tego zakresu. Wyszedł on od oczywistego założenia, że osoby upośledzone przebywające w różnych środowiskach i podlegające różnym oddziaływaniom społecznym powinny się różnić między sobą, jeśli są wrażliwe na te oddziaływania. Brak różnic mógłby wskazywać, że charakterystyczne zachowania osób z tym zaburzeniem wywołane są defektem biologicznym. Podjęte badania nad upośledzonymi przebywającymi w domach rodzinnych i w zakładach zamkniętych dały ciekawe rezultaty. Wykazał w nich, że osoby przebywające w zakładach są w mniejszym stop- niu sensytywne od osób wychowywanych w domach rodzinnych (E. Z i- gler, E. C. Butter field, G. G o f f, 1965). Z kolei ta sensytyw- ność wpływa na tendencję do większego podporządkowania się osobom sprawnym intelektualnie (C. Green, E. Zigler 1962), a także wyraża się w większej skłonności do naśladowania (N. L u s t m a n, E. Zigler 1982). O stopniu sensytywności osób upośledzonych nie decyduje wyłącznie fakt znalezienia się w zakładzie lub przebywanie w domu rodzinnym. Badania E. C, Butterfielda i E. Ziglera (1965) wskazują, że w różnych rodzajach zakładów zamkniętych inna jest podatność na wpływy społeczne przebywających tam pensjonariuszy. W zakładach o silnej dyscyplinie, częstym stosowaniu sankcji i sformalizowanym klimacie społecznym stwierdzono, wysoki poziom sensytywności osób badanych. W zakładach o klimacie życzliwym, częstych kontaktach nieformalnych między personelem i pensjonariuszami stwierdzono istotnie. mniejszy poziom sensytywności upośledzonych umysłowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.