Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Niesienie pomocy dzieciom alkoholików

Aby podjąć właściwe formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej lub materialnej, niezbędne jest zebranie pełnych informacji o dzieciach zagrożonych alkoholizmem, zaniedbanych, a nawet deprawowanych. W zależności od ustaleń może powstać potrzeba odizolowania dziećka od rodziny albo skierowania na leczenie ojca alkoholika, a nierzadko obojga rodziców.

Na terenie szkoły poważną, a nawet decydującą rolę w ujawnianiu dzieci z rodzin zagrożonych alkoholem i udzielaniu im niezbędnej pomocy opiekuńczo-wychowawczej powinna odegrać sama szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe takie, jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Poważne obowiązki w zakresie niesienia pomocy dzieciom alkoholików ciążą na opiekunach społecznych1. W łańcuchu środków mających na celu zabezpieczenie niepełnoletnich przed alkokolizmem duże znaczenie ma również treść art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. Przepis ten przewiduje, że rozpijanie niepełnoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych albo przez ułatwianie lub nakłanianie go do ich spożywania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to więc przestępstwo zagrożone surowszą karą niż sama sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych małoletnim nie połączone z rozpijaniem.

Na tle sformułowania wspomnianego wyżej art. 24 ustawy powstała w praktyce kwestia, czy nawet jednorazowe dostarczenie lub ułatwienie spożycia napoju alkoholowego przez osobę niepełnoletnią może już być uznane za ,,rozpijanie”. Z całokształtu treści przepisów ustawy odnoszących się do osób niepełnoletnich wynika niedwuznacznie, że ustawodawcy chodzi o ustrzeżenie młodzieży przed wszelkimi okazjami do zasmakowania w pijaństwie.

Niebezpieczeństwo społeczne takiego czynu polega na tym że jego skutkiem może być zasmakowanie małoletniego w pijaństwie lub trafienie na drogę wiodącą do pijaństwa. Kierując się tymi przesłankami Sąd Najwyższy wyjaśnił, że nawet jednorazowe podanie niepełnoletniemu napoju alkoholowego wyczerpuje znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 24 ustawy, jeśli w konkretnych okolicznościach może sprawić, że niepełnoletni zacznie oddawać się pijaństwu lub też umocni się w ujawnionej już skłonności do pijaństwa.2

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.