Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Młodzież i przejmowanie negatywnych społecznie postaw

Tak więc podstawą pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela powinno być nakłanianie młodzieży w kierunku stawiania sobie tego typu pytań: współudział w znalezieniu na nie odpowiedzi oraz pomoc w realizacji.

Zadanie to jest szczególnie ważne w obecnych warunkach szybkiego tempa rozwoju cywilizacji oraz konkretnie w naszych warunkach ustrojowych, tj. budowy ustroju socjalistycznego. Uwzględniając te zagadnienia można wysnuć wnioski ogólne, że z jednej strony stykamy się z trudnym społecznie okresem adaptacji młodego człowieka do nowych warunków życiowych, społecznych czy zawodowych, z drugiej zaś z przejmowaniem pewnych wzorów zachowań ludzi dorosłych. Wzory te nie zawsze nacechowane są społecznie pożądanymi cechami. Wśród tych negatywnych wzorów na pierwsze miejsce wysuwa się pijaństwo i alkoholizm.

Aby zapobiec przejmowaniu przez młodzież negatywnych społecznie postaw, pracę wychowaczą i profilaktykę należy rozpocząć możliwie w jak najwcześniejszym etapie socjalizacji młodego człowieka, najlepiej w szkole. Możliwości wszystkich tych osób, którzy związani są w jakiś sposób z pracą wśród młodzieży, głównie w szkole, placówkach kulturalnych i pozaszkolnych formach rekreacji, w klubach sportowych, są bardzo duże. Działania te powinny zmierzać przede wszystkim do przełamania tradycji „alkoholowej”. Oczywiście wymaga to jasnego i konsekwentnego postawienia sprawy nieużywania alkoholu podczas wszelkich imprez i uroczystości organizowanych przez te instytucje i organizacje. Zagadnienie jest w zasadzie rozwiązane przez odpowiednie sformułowanie Ustawy Przeciwalkoholowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.