Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Istotność różnic w stopniu stygmatyzacji

Wyprzedzając nieco tok prowadzonej analizy, chciałbym w tym miejscu omówić krótko drugą grupę wyników uzyskanych w eksperymencie D. Nawrockiego. Okazało się mianowicie, że o wielkości stygmatyzacji w stopniu istotnym statystycznie decydują informacje uzyskiwane o osobie stygmatyzowanej. Ponieważ otrzymana wartość F dla zmiennej X2 jest większa od F (0,01 2 54) = 4,98, można przyjąć, że zarówno informacje o upośledzeniu, jak i widoczne cechy fizyczne świadczące o tym zaburzeniu wpływają na proces stygmatyzacji. Dodatkowo obliczony udział wariancji wyjaśnianej efektami samego czynnika X2 wyniósł 45%.

Aby sprawdzić istotność różnic w stopniu stygmatyzacji dokonywanej przez grupy, którym prezentowano kolejne zdjęcia, zastosowano test porównań wielokrotnych Tukeya. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że istnieje istotna statystycznie różnica w stopniu stygmatyzacji dokonywanej przez grupę, której prezentowano osobę z fizycznymi cechami upośledzenia oraz przez grupę, którą informowano o upośledzeniu osoby prezentowanej na zdjęciu (Q0t>i. = 4,32 > > O0,oi = 4,28). Widoczne cechy fizyczne świadczące o upośledzeniu bardziej wpływają na proces naznaczania niż informacje o tym, że oceniana osoba jest upośledzona umysłowo. Jednocześnie stwierdzono, że tendencja do naznaczania społecznego jest większa w sposób statystycznie istotny w grupie, której eksponowano zdjęcie upośledzonego z zaznaczonymi cechami fizycznymi i w grupie, którą informowano o upośledzeniu osoby prezentowanej na zdjęciu w stosunku do grupy oceniającej zdjęcie bez jakichkolwiek informacji o upośledzeniu osoby tam przedstawionej. Odpowiednie wartości dla pierwszego porównania (fizyczne cechy upośledzenia – brak informacji o upośledzeniu) wynoszą Qobl. = 10 > O0,oi = 4,28 – różnica istotna statystycznie dla drugiego porównania (informacja werbalna o upośledzeniu – brak informacji o upośledzeniu) 00bi. – 5,8 > O0,oi = 2,48 – różnica istotna statystycznie. Na podstawie omówionych wyników badań można więc sformułować następujące wnioski:

– stygmatyzacja uzależniona jest od właściwości osoby ocenianej lub informacji o niej przekazywanych społecznie

– większy efekt w zakresie stygmatyzacji wywołują informacje o wyglądzie fizycznym w stosunku do informacji o etykiecie społecznej przypisanej osobie ocenianej

– specjalistyczne wykształcenie nie wpływa na obniżenie tendencji do stygmatyzowania osób upośledzonych umysłowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.