Metody poznawania środowisk społecznych młodzieży

Badania empiryczne we wszystkich dziedzinach nauk społecznych usiłują podejmować problemy praktyczne ważne i formułować wnioski bezpośrednio użyteczne dla praktyki społecznej. Empiryczne badania z zakresu walki z alkoholizmem i szerzenia działalności profilaktycznej w różnych środowiskach powinny być skierowane na analizę rzeczywistości społeczno-wychowawczej, tj. wykrywanie wszystkich tych czynników, które w konsekwencji kształtują obyczaj pijacki, powodują alkoholizowanie się młodzieży, przestępczość, demoralizację itp.

Czytaj dalej Metody poznawania środowisk społecznych młodzieży

Prawda o dzieciństwie

Liczymy się z tym, że to wszystko może budzić wątpliwości u Czytelnika: – Mówicie albo o szczęśliwym dzieciństwie, które okazuje się nieszczęśliwe, albo znów ktcś ma myśli, o których nie wie, czy uczucia, z których nie zdaje sobie sprawy. Czyżbyśmy żyli w takiej nieświadomości, że nie wiedzielibyśmy nawet, jakie było nasze dzieciństwo, jacy rodzice? Brzmi to trochę nieprawdopodobnie. W końcu jaka jest prawda o dzieciństwie i czemu tak trudno jej dojść?

Czytaj dalej Prawda o dzieciństwie

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Płyn dializacyjny do badania bakteriologicznego pobiera się w dużej ilości, po czym zagęszcza przez wirowanie. Przejrzysty płyn zagęszcza się przez filtrację (18). Po zagęszczeniu próbkę należy przemyć jałowym roztworem fizjologicznym NaCl, zwłaszcza jeśli chory jest leczony antybiotykami (25). O powodzeniu leczenia decyduje szybkość diagnostyki. Badanie mikrobiologiczne obejmuje:

Czytaj dalej DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

FLUCYTOZYNA

Flucytozyna jest to 5-fluorocytozyna. Wrażliwe komórki grzybów metabolizują ją do 5-fluorouracylu, antymetabolitu działającego również na komórki zwierzęce, który jest wbudowywany w RNA bądź hamuje syntetazę tymidylanową, prowadząc do hamowania syntezy DNA. W komórkach zwierzęcych flucytozyna nie ulega przemianie do 5-fluorouracylu, co jest powodem selektywności leku.

Czytaj dalej FLUCYTOZYNA

Pole fizyczne wypromieniowane przez człowieka

Człowiek jest więc w takim układzie dynamiczną strukturą, do którego dociera cały szereg fal i pól różnego rodzaju, z różnej odległości. Ale też i emituje różne pola i fale na bliższą i dalszą odległość. Człowiek nie kończy się zatem na zewnętrznej warstwie swojej skóry, ale istnieje realnie i sięga tam, dokąd sięga jego promieniowanie!

Czytaj dalej Pole fizyczne wypromieniowane przez człowieka

Stres w życiu człowieka

W niektórych zawodach, stały dopływ stresów i potężnych konfliktów jest częścią składową wykonywanych obowiązków. Szefowie rządów, dyrektorzy koncernów i dużych instytucji, politycy, prawnicy, lekarze, kierowcy autobusowi w wielkich miastach, biznesmeni, nauczyciele, aktorzy, dziennikarze, to tylko niektórzy reprezentanci zawodów, gdzie element stresu odgrywa potężną rolę.

Czytaj dalej Stres w życiu człowieka

POGLĄDY NA UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

Podobnych do wyżej omówionej klasyfikacji poglądów na upośledzenie umysłowe mógłbym przytoczyć znacznie więcej. Na przykład M. Kościelska (1984) wyróżnia także trzy podejścia – biologiczne (w ramach którego dla psychologii typowe jest podejście neuropsycho- logiczne), społeczne i psychologiczne (to ostatnie dzielone jeszcze na ujęcie piagetowskie, psychoanalityczne, behawiorystyczne i poznawcze). Zbieżną klasyfikację przedstawili także J. T. Neisworth i R. M.

Czytaj dalej POGLĄDY NA UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

POWIKŁANIA SEPTYCZNE W BRZUCHU

Zakażenia chirurgiczne rozwijające się po leczeniu operacyjnym, urazie, jako powikłania pierwotnego lub wtórnego zapalenia otrzewnej, chorób współistniejących i immunosupresji stanowią odrębną grupę zakażeń. Różni- ce dotyczą etiologii, zwykle cięższej postaci klinicznej, trudności w leczeniu i gorszego rokowania. Tradycyjnie rozróżnia się następujące postacie zakażenia: 1) zakażenie rany, 2) zakażenia głębokie – wewnątrzbrzuszne, 3) zakażenia układu moczowego po operacjach brzusznych (rozdział 15) i 4) zapalenie płuc u chorych po zabiegach chirurgicznych.

Czytaj dalej POWIKŁANIA SEPTYCZNE W BRZUCHU

POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ

Od początku tego rozdziału posługiwałem się pojęciami „interpersonalna perspektywa badawcza”, „ujęcie interpersonalne” i „interpersonalny poziom analizy” bez bliższego określenia ich znaczenia. Teraz trzeba powiedzieć coś więcej o sposobie rozumienia tych pojęć, a także wskazać na osobliwości interpersonalnej perspektywy badawczej. Z tego, co powiedziałem uprzednio, wynika, iż perspektywa badawcza jest ściśle związana z1 zakresem analizy danego zjawiska. Można więc ogólnie powiedzieć, że perspektywa badawcza jest jednym z możliwych zbiorów przekonań (założeń) przyjmowanych przez badacza, które będą dla niego programem naukowej rekonstrukcji badanej rzeczywistości. Posługując się pojęciem programu mam na uwadze funkcję, jaką pełni perspektywa badawcza w całości procesu działalności badawczej. Ogólnie można powiedzieć, że określa ona zakres badanej rzeczywistości oraz podaje ogólne zasady porządkowania (rekonstruowania) rzeczywistości i dzięki temu ma wpływ na formułowane zadania badawcze i sposoby ich rozwiązywania. Perspektywa badawcza jest wstępnym składnikiem każdego procesu badawczego. Musi on przecież zawsze przyjmować jakieś ograniczenia ontologiczne i epistemolo- giczne. One właśnie tworzą program dalszych szczegółowych badań naukowych. Po określeniu, jak w tej pracy jest rozumiane pojęcie perspektywy badawczej, przejdę do scharakteryzowania interpersonalnej perspektywy badawczej.

Czytaj dalej POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ